سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خدادادی – دانشجویان کارشنسای ارشد زراعت
محمد صدقی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاحنباتات دانشگاه محقق اردبیلی
بهمن امان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی عقیقی شاهوردی کندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

مناطق خشک و نیمه در زمره مناطق بسیار حساس طبقه بندی شده اند خاک این مناطق مواد آلی و قابلیت نگهداری آب بسیار فقیراند به علاوه آسیب پذیری زیادی نسبت به فرسایش دارند بررسی ها نشان میدهد که کاربرد گاوآهن برگردان دار به علت مدفون کردن بقایای گیاهی و اتلاف رطوبت و گاوآهن قلمی به علت وابستگی به ادوات تکمیلی خاک ورزی وسیله مناسبی نمی باشد دراین تحقیق گاوآهنی بنام گاوآهن شخم زیرسطحی طراحی ساخت و ارزیابی شده است این گاوآهن دارای تیغه هایی است که در زیرخاک چرخیده و عمل شخم زیر سطحی را انجام میدهد مهمترین مزیت این گاوآهن نسبت ادوات خاک ورزی رایج حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک حفظ رطوبت کنترل فرسایش و علفهای هرز می باشد. همچنین برای ارزیابی این گاوآهن درحفظ رطوبت نسبت به گاوآهن های رایج از یک طرح فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد نتایج نشان داد که از نظر حفظ رطوبت نسبت به گاوآهن های رایج بهتر می باشد.