سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی رستمی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی مرکز کرمان

چکیده:

هدف ازا ین پژوهش طراحی ساخت و ارزیابی یک دستگاه پوست کن بادام زمینی بود که بتواند پوست را از غلاف بادام زمینی جدا نموده و سپس دانه وپوست را از هم جدا کند دستگاه ساخته شده شامل قیف تغذیه، استوانه پوست کن کوبنده، شبکه ضد کوبنده سینی دانه، فن، موتورا لکتریکی تسمه وپولی شاسی پوشش و یاتاقانها می باشد درارزیابی عملکرد دستگاه تاثیر پارامترهای سرعت خطی استوانه پوست کن درچهارسطح ۴، ۵و۶و۷ متر درثانیه ۲۲۰ ، ۲۷۵ و ۳۳۰ و ۳۸۵ دور دردقیقه و فاصله استوانه از شبکه ضد کوبنده درچهار سطح ۸، ۱۲ و ۱۶ و ۲۰ میلی متردرقالب طرح فاکتوریل برپایه بلوکهای کامل تصادفی برراندمان پوست گیری و درصد شکستگی دانه بادام زمینی بررسی شد نتایج نشان دادکه سرعت خطی استوانه پوست کن و فاصله استوانه با شبکه ضد کوبنده با احتمال ۹۹ درصد برراندمان پوست گیری تاثیر معنی داری دارد درحالیکه بردرصد شکستیگ دانه ها تنها عامل فاصله در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی داری نشان داده است اثر متقابل این دو عامل برهیچ یک از پارامترهای یاد شده معنی دار نبوده است نتایج همچنین نشان داد درصورتی که در فرایند پوست گیری بادام زمینی ترکیب بهترین راندمان پوست گیری با کمترین میزان شکستگی مدنظر باشد سرعت خطی استوانه باید ۵ یا ۶ متر برثانیه و فاصله شبکه ضد کوبنده و استوانه کوبنده ۱۲ میلی متر تنظیم گردد.