سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن یوسف نیا پاشا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی
رضا طباطبایی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابه طبیع
جعفر هاشمی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابه طبیع

چکیده:

در این تحقیق به منظور نیل به اهداف کشاورزی پایدار، کاهش استفاده از سموم شیمیایی، کاهش هزینه های تولید و مبارزه موثر با علف های هرز یک ماشین وجین کن برنج از نوع موتوردار وقابل حمل طراحی و ساخته شد. طراحی شامل قسمت های اصلی دستگاه نظیر سیستم انتقال قدرت، شاسی عامل وجین کن(روتور) و سپر محافظ بود. پس از ساخت دستگاه، عملکرد کاری آن در مزرعه بررسی گردید. تیمارهای آزمایشی شامل مقایسه وجسین کن موتور با سایر روشهای مبارزه مکانیکی (وجین کن کونویدور و وجین دستی) و شاهد( عدم مبارزه با علف های هرز) بود که در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان بابل در سال زراعی ۱۳۹۰ اجرا شد. تعداد علف های هرز قبل و بعد از انجام آزمایش شمارش شد. نتایج نشان داد که بازده وجین کاری و وجین کن موتوردار ۶۵/۸ درصد و ظرفیت مزرعه ای آن بین ۰/۳-۰/۷ هکتار در روز متغییر است. بررسی اقتصادی نشان داد استفاده از این دستگاه به میزان ۶۶/۶۷ درصد هزینه های و جین را نسبت به روش وجین دستی کاهش می دهد. با توجه به هزینه ها، درآمد و بازده نهایی، بهترین روش ها، به ترتیب وجین کن موتوردار، کونویدور و وجین دستی بودند.