سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد نظر زاده اوغاز – محقق و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
زهرا اکبری اوغاز – مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس دانشگاه فردوسی مشهد
حسین سعیدی راد – محقق و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

مدیریت کشاورزی دقیق در سالیان اخیر بدلیل نقش موثر آن در حفظ اقلیم، شرایط محیط زیست و کاهش هزینه تولید در جهت کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است. از فناوریهای مهم کشاورزی دقیق، تهیه نقشه عملکرد مزرعه (Yield Map) با استفاده از فناوریهای آشکار سازی و پهنه بندی عملکرد (Yield Monitoring and Mapping) مجهز به گیرنده GPS است. در این طرح با طراحی و ساخت و ارزیابی سامانه صفحه برخورد (Impact Plat) و نصب آن بر روی کمباین نیوهلند مدل TC56 و کلاس مدل Jaguar 68 نقشه عملکرد مزارع تهیه شده است. سامانه صفحه برخورد در محل خروجی الواتور داخل مخزن گندم تمیز نصب شده و با داده های بدست آمده از سامانه پهنه بندی عملکرد و گیرنده GPS، نقشه عملکرد مزارع را رسم شده است. جهت ارزیابی سامانه و بررسی داده ها، ابتدا با رقم گندم برداشت شده، کالیبره و در حین برداشت فعال شده است. از طرفی نقاطی از مزرعه با استفاده از کادرهای تصادفی به صورت دستی برداشت و عملکرد ان اندازه گیری و محاسبه شده است. نتایج مقادیر ثبت شده توسط سامانه پهنه بندی عملکرد و کادرهای دستی مقایسه شده و نتایج اندازه گیری ها نشان داد که داده های سامانه پهنه بندی عملکرد ساخته شده، با نتایج کادرهای تصادفی همبستگی بیش از ۹۵% برقرار و بخوبی می تواند جهت تهیه قشه عملکرد مزرعه بکار گرفته شود. این تحقیق در سال ۱۳۹۰ در ایستگاه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی انجام شده است.