سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیکرو باقری – دانشجوی سابق دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران ، پژوهشگر
حجت احمدی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
محمود امید – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
سید کاظم علوی پناه – دانشیار سنجش از دور دانشگاه تهران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن انجام شد. این سامانه از سه بخش اصلی مکانیکی، الکترونیکی و رایانه ای تشکیل شده است. از فناوری تعدیل عرض پالس ( PWM ) برای کنترل شیرهای سلونوئیدی استفاده شد. از جمله وظایف این سامانه ، دریافت مختصات لحظه ای GPS، دریافت اطلاعات نقشه کود نیتروژن ، مقایسه مختصات لحظه ای دستگاه با نختصات نقشه کود، دستور پاشش به شیرهای سلونوئیدی، دریافت خروجی حسگرها و مقایسه با مقدار بده مطلوب و در نهایت اعمال کنترل حلقه بسته تناسبی می باشد. به منظور ارزیابی سامانه آزمون های در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه چرخه وظیفه و مقدار بده شیر، خطی با ۰٫۷۲=(۲) R است . همچنین میانگین اختلاف مقادیر بده نقشه کود با بده دستگاه د روظعیت کنترل حلقه باز و بست آزمون ها به ترتیب ۱۰/۰۳ و ۳/۵۷ درصد به دست آمد. نتایج آزمون نمونه های جفتی نشان داد که در سطح احتمال یک درصد ریال تفاوت معنی داری بین مقادیر بده دشتگاه و نقشه کود وجود ندارد.