سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه رهنما – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده
عباس همت – استاد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعت
جعفر قیصری – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا شریفیان – دانش آموخته کارشناسی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ثبت پیوسته رطوبت جهت تهیه نقشه تغییر پذیری آن ضروری است. اندازه گیری سریع رطوبت خاک، یکی از مهمترین دغدغه های محققان در سال های اخیر بوده است. روش مرسوم اندازه گیری رطوبت خاک ، روش وزنی آست که بسیار وقت گیر است. استفاده از حسگرهای خازنی روشی مناسب برای اندازه گیری محتوای رطوبت خاک د رمزارع می باشد. در این روش خاک به عنوان ثابت دی الکتریک خازن محسوب می شود. در این تحقیق، از یک سنسور خازنی برای اندازه گیری رطوبت خاک متشکل از دو الکترود مسی و یک عایق تفلونی و یک مدار استفاده شد. اساس کار این سنسور بر میدان الکتریکی ایجاد شده د رحاشیه خازن استوار می باشد. در این مدار، سنسور به عنوان یکی از شاخه های پل خازنی عمل می کند که ولتاژ خروجی مدار متناسب با تغییر رطوبت خاک، تغییر می کند. فرکانس تحریک مدار سنسور ۲/۶ مگا هرتز بود. به منظور بررسی تاثیر بافت بر عملکرد سنسور خازنی از ۳ نوع بافت، لوم رسی ، شن لوم و شن دره سطح رطوب استفاده گردید. نتایج نشان داد که در هر سه نوع بافت یک رابطه ی درجه دو با ضریب همبستگی ۰/۹۸ بین ولتاژ اندازه گیری شده توسط سنسور و محتوای حجمی (ووزنی) رطوبت خاک وجود دارد؛ هر چند که ضرایب این رابطه درجه دو متناسب با بافت خاک تغییر می کرد.