سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد رضوانی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
محمد رضا بسمی – دانشگاه شاهد

چکیده:

انواع مختلف خودروهای برقی با توجه به آلودگی کمی که دارند در سال های اخیر بعد از حدود یک قرن دوباره مورد توجه قرار گرفته است. موتورهای الکتریکی نقش مهم ی در موفقیت خودروهای برقی و هیبری دی دارند لذا طراح یی ک موتور مناسب برای این نوع خودروها بسیار ضرور ی است . موتورهای آهنربای دائم درونی با توجه به دفن شدن آهنرباهای دائم درون ساختار روتور، در مقایسه با موتورها ی آهنربای دائم سطح ی دارای روتوری محکم، گشتاوررلوکتانسی بالا به دلیل داشتن اختلاف در Ld , Lq می باشند و به همین دلیل در خودروهای برقی که نیاز به ناحی ه عملکر د توان ثابت وسیعی هستند بس یار استفاده م ی شوند . محققان همیشه به دنبال موتورهایی با مشخصات بهتر برای استفاده در خودروهای برقی هستند. انتخاب روش مناسب طراح ی که دارای سرعت و دقت کا فی باشد از ضرور یاتیک طراح ی می باشد. هر کدام از محقق ین روش ها یی همچون الگور یتم ژنتیک، آنالیزهای عدد ی و روش ها ی دیگر ی را به عنوان روش خود انتخاب کرده اند و از FEM فقط برای تأیید شبیه سازی های خود استفاده کرده اند.نتا یج با توجه به لزوم توجه به موضوع خودروهای برقی و اهمیت نقش موتورهای الکتریکی در موفقیت این نوع خودروها، ارائه روش مبتنی بر FEM برای طراحی ساختار مناسب روتور موتورهای آهنربای دائم درونی برای استفاده در خودروهای برقی از اهداف اصلی این مقاله می باشد.