سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی شریف حسن – دانشگاه صنعتی اصفهان/فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک
محمدرضا سلیم پور – دانشگاه صنعتی اصفهان/استادیار دانشکده مکانیک
منصور طالبی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای/استادیار پژوهشکده توسعه کاربرد پرتوها
جمشید خورسندی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای/استادیار پژوهشکده توسعه کاربرد پرتوها

چکیده:

مقاله حاضر ازدو بخش تشکیل شده است بخش اول بهینه سازی هندسی میکروکانالهای جاذب حرارت با میکروکانالهای مستطیلی بیضوی و مثلثی را گزارش می کندمساحت سطح مقطع میکروکانالهای جاذب حرارت ذکر شده با توجه به درجه های آزادی فراهم شده توسط ضریب منظر خارجی و کسرحجمی جامد می تواند تغییر کندن اثرکسرحجمی جامد و افت فشاربردمای ماکزیمم میکروکانالهای جاذب حرارت با میکروکانالهای مستطیلی بیضوی و مثلثی بررسی و این میکروکانالها درشرایط بهینه عملکرد خود با هم مقایسه شدند با قیود و پارامترهای هندسی درنظر گرفته شده دراین مقاله برای بهینه سازی میکروکانالهای بیضوی و مستطیلی عملکرد مشابهی داشته و نسبت به میکروکانال مثلثی درشرایط یکسان عملکرد بهتری داشتند بخش دوم بهینه سازی هندسی میکروکانالهای جاذب حرارت مستطیلی بادرنظر گرفتن اثر EDL را دربرمیگیرد.