سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ملیحه نیک سیرت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر، دانشکدهی ریاضی و علوم کامپی
مهدی هاشمی – استاد، دانشگاه امیرکبیر، دانشکدهی ریاضی و علوم کامپیوتر
مهدی قطعی – استادیار، دانشگاه امیرکبیر، دانشکدهی ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده:

یکسیستم مدیریتی چندمدی است که برای جواب دادن به نیازهای جستجوی مسیر کاربران (MTS) سیستم انتقال چندمدی است که مسافران را جهت انتخاب بهترین مسیر MTS سیستم طراحی شده است. برنامه ریزی سفر یکی از زیرسامانههای مهم برای رسیدن به مقصد براساس مدهای حمل ونقل، مسیرهای انتقال، ایستگاههای انتقال قابل دسترس، تغییر مدها، زمان بندی، بررسی شده است. بدین منظور مسئله MTS طول سفر و… هدایت میکند. در این مقاله طراحی زیرسامانهی برنامه ریزی سفر مدل سازی (MSVP) پیشنهاد مسیر به کاربران شبکهی چندمدی به صورت مسئلهی کوتاه ترین مسیر واقع گرایانهی چندمدی شده است. به منظور استفاده کاربردی از مدل مسئله قیدهای واقع گرایانه بودن برای این مسئله را گسترشدادهایم و با توجه به اینکه مسئله موردنظر سخت است الگوریتمی بر اساسسیستم اجتماع مورچگان برای حل مسئله ارائه شده است.