سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سید محمد امین مرتضوی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

تولید محصول با کیفیت بالا و عاری از عیب یک یاز اهداف استراتژیک هرسازمان است این درحالی است که نیل به هدف مزبور جز به کاهش و حذف ضایعات امکان پذیر نیست هدف از انجام این پروژه دستیابی به روشی به منظور سهولت درمدیریت برضایعات می باشد به همین منظور ماتریس کلی تری همانند ماتریس تناقضات TRIZ ارایه شده است تا با کمک آن بتوان راه حلهای سریعتر و ابتکاری برای مدیریت برضایعات ارایه داد درساختار این ماتریس حضور ۱۰ابزار از ابزارهای TQM و انواع ضایعات که در۷دسته اضافه تولید موجودی درجریان ساخت حمل و نقل ضایعات فرایند حرکت انتظار محصولات معیوب طبقه بندی شده اند مشهود می باشد ۷دسته ازضایعات با استفاده از FMEA و تکنیکهای TQM با استفاده از روش QFD اولویت بندی شده است ازجمله نتایج حاصل از استفاده ماتریس نهایی این پروژه سبب میشود که قلمرو و گستردگی راه حلهای ذهن مدیریت که سبب دوری از هدف مساله می شود کاهش یابد موضوعات اساسی که ریشه دراتلاف ها داشته اند انتخاب شود و نیزمحدوده جوابها درحاشیه همین اتلاف ها مورد ارزیابی قرارگیرد.