سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی شریف زاده – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رحمان دارای – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

طراحی روش اجرا و انتخاب سیستم نگهداری تونل در سنگهای ضعیف و هوازده از چالشهای اصلی درتونلسازی است تونلهای دوقلوی شبلی، شمالی و جنوبی با طول تجمعی ۴۵۳۳ متر عرض ۱۲ متر و ارتفاع ۱۰ متر بخشی از طرح آزاد راه زنجان – تبریز است که در ۲۵ کیلومتری تبریز در حال ساخت هستند وقوع سه بار ریزش طاق در ۸۰۰ متر ابتدای تونل جنوبی الزامی بودن تغییر سیستم نگهداری یا روش اجرای تونل را توجیه م یکند بدلیل هزینه زیاد تغییر سیستم نگهداری تغییر روش اجرای تونلها و توالی مراحل حفاری بررسی شد و با استفاده از اندازه دهانه تونلها و نسبت مقاومت فشار ی تک محوری به تنش قائم وارده بر توده سنگ روش حفاری طاق و پاطاق انتخاب گردید سپس ترتیب و توالی مراحل حفاری به دقت مورد بررسی و طراحی قرارگرفت.