سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین حسنی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
فرزاد نجاتی محرمی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله یک روش نوین تطبیقی برای حلمساله ردیابی هدف متحرک مانوردار درشبکه های حسگر بی سیم ارایه خواهد شد دراین روش از یک سیستم استنتاج مبتنی برمنطق فازی استفاده شده است که به کمک آن تنظیم سطح ماتریس کوواریانس نویز پروسه مدل معروف چرخش هماهنگ بصورت تطبیقی و همزمان صورت میگیرد نواوریا ین تحقیق درمقایسه با کارهای گذشته دراین زمینه عدم نیاز به مدلهای مختلف مدهای حرکتی می باشد که به نوبه خود باعث کاهش بار محاسباتی عملیات فیلترینگ و بهبود کارایی تخمین گر می گردد همچنین روش مکانیابی مثلثاتی همراه با گروه بندی دینامیکی حسگرها برای واحد جمع آوری اطلاعات خام درشبکه حسگر مورد استفاده قرارگرفته است همانند تمام مسائل فیلترینگ درفضای استوکستیک برای نشان دادن عملکرد و میزان بهبود روش پیشنهاد شده از چندین اجرای مستقل مساله به روش مونت کارلو استفاده شده است.