سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مددی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه تفرش
مسعود شفیعی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک رؤی تگر جدید با ساختار تناسبی- دیفرانسیلیPD: proportional- derivative برای تخمین بردار حالت سیستم های سینگولار گسسته- زمان خطی ارائه م یشود. برای این منظور فرض م یشود که سیستم دارای دو نوع خروجی است، یک نوع خروجی طبق معمول متناسب با بردار حالت سیستم بوده و نوع دوم مت ن اسب با تفاضل بردار حالت سیستم در دو لحظه متوالی اس ت . از هر دو خروجی برای سنتزرؤیت گر استفاده م ی شود. ضرایب رؤیت گر از طریق حل یک معادله ماتریسیSylvester تعمیم یافته بدست م ی آیند بطوریکه معادله دینامیکی خطای بین سیستم و رؤی ت گر منظمregular) بوده و از ط ر فی ریشه های چند جمل های مشخصه آن بطور دلخواه قابل انتخاب باشند . یک مثال عددی به منظور نشان دادن قابلیت رؤی تگر پیشنهادی آورده م یشود