سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی شعبان زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
علیرضا لطفی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
مهرداد ستایش نظر – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی بهبود یافته به منظور حل مسأله طراحی سیستم توزیع DSP)در حضور منابع خاصی از واحدهای تولید پراکندهDG)با عنوان موتور ژنراتورهای گاز سوز کوچکGas Engineبه صورت گزینه ای جالب توجه در بخشتوزیع سیستم های الکتریکی پیشنهاد می شود.مدل پیشنهادی با هدف کمینه سازی کلیه هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری سیستم، با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح یک مدل بهینه سازی چند هدفه جامع را با تجربه طراح شبکه تلفیق نموده تا به کمک آن، نوع هادی، ظرفیت و مسیر بهینه فیدرهای قابل توسعه شبکه فشار متوسط را در شرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچکبا حفظ قابلیتاطمینان سیستم و در کنار مجموعه جدیدی از قیود حاکم بر شرایط مسأله تعیین نماید. نتایج کامپیوتری بدست آمده از اجرای این روشبر روی یک شبکه توزیع نمونه مدل سازی شده توسط نرم افزارGAMS نشان می دهد که مدل پیشنهادی به منظور طراحی کامپیوتری برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع سیستم های قدرت مبتنی بر بازار برق بسیار مناسبمی باشد.