سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشجوی دکتری مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول کلباسی – دانشجوی دکتری مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی عبداللهی – دانشجوی دکتری مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صداقت – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پتانسیل باد، برای تولید انرژی پاک، در بسیاری از نقاط ایران قابل توجه است. در این مقاله یک تحلیل آماری روی داد ههای بادی ایستگاه فدشک در استان خراسان جنوبی انجام شده و همچنین یک توربین محور افقی برای این ایستگاه طراحی شده است. به منظور برآورد اولیه انرژی باد در این ایستگاه محاسبات لازم بر روی اطلاعات آماری اندازهگیری شده توسط سازمان انرژیهای نو ایران انجام شده است. با توجه به نوع دادهها سعی شده محاسبات در یک بازه یکساله انجام گیرد. ابتدا سرعت باد در ارتفاعهای ۴۰ متری، ۳۰ متری و ۱۰ متری در ماههای مختلف مطالعه شده است. این ایستگاه دارای میانگین سرعت به ترتیب ۱۵۵/۶ ، ۰۲/۶ و ۰۶/۵ متر بر ثانیه در ارتفاع های یاد شده است. همچنین گلباد بیشترین جهت وزش باد بررسی گردیده است. جهت غالب باد نیز در طول سال برای ایستگاه فدشک بدست آمده است که تقریبا در طول سال جهت باد ثابت و از سمت جنوب شرقی میباشد. این موضوع در امر چیدمانی توربینها مهم است و ثابت بودن جهت باد مزیت عمدهای برای نیروگاه میباشد. با تخمین پتانسل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی، چگالی توان باد بدست آورده شده و با انتخاب دو توربین باد متفاوت در حالت واقعی، میزان انرژی که سالانه از این سایت حاصل می شود، برآورد شده است.