سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر میری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد
حمیده رضوی – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جانمایی یک جنبه مهم از طراحی کارخانه میباشد که به طور مستقیم بر مباحث ایمنی و هزینههای ارتباطی ایستگاهها تأثیرمیگذارد. در این مقاله یک مدل ریاضی برای طراحی توأم ساختار ارتباطی و جانمایی ایستگاههای کاری در کارخانجات همچنینتعیین تعداد و مکان بهینه انبارهای میانی احتمالی ارائه شده است. در مدل پیشنهادی ضمن تعریف ساختارهای مختلف ارتباطی ایستگاههای کاری، متناسب با هر ساختار، انبارهای میانی به طور مشترک و همچنین انبارهای داخلی به طور خاص برای برخی از ایستگاهها با ابعاد مناسب از پیش تعریف شده است. سایر مشخصههای در نظر گرفته شده عبارت است از: جهت قرار گرفتن ایستگاهها، محدودیتهای فاصلهای، محدودیتهای عدم تداخل و ملاحظات ایمنی. مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح است که هدف آن بدست آوردن ساختار ارتباطی و جانمایی بهینه ایستگاهها میباشد. در انتها، کاربرد مدل با ارائه مثالی که دربردارنده کلیه ویژگیهای مدل باشد، حل شده و مورد بحث قرار گرفته است.