سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد قادرزاده – کارشناس مکانیک

چکیده:

برای اینکه یک سیستم تهویه مناسب برای پارکینگ های بسته و زیرزمینی طراحی شود لازم است که ابتدا نرخ تهویه مناسب تعیین شود برای تعیین نرخ تهویه کافی برای پارکینگ ها دو عامل را بایددرنظر گرفت تعدادخوردوهای که کارمیکنند و مقدار ذرات منتشرشده ازاتومبیل درهوا دراین مقاله بادرنظرگرفتن عواملی مختلفی که درتهویه پارکینگ های زیرزمینی موثر هستند ضمن بررسی این عوامل یک روش طراحی برای تعیین نرخ تهویه مناسب ارایه شده است همچنین نشان داده شده است که نرخ تهویه واقعی استفاده شده درپارکینگهای بسته بصورت قابل توجهی پایین تر از نرخهای پیشنهادی توسط استانداردهاست و استفاده ازنرخ تهویه بدست آم ده از این روش موجب کاهش ظرفیت سیستم تهویه و به تبع ان کاهش هزینه های اولیه سیستم خواهد شد.