سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین احمدی – کارشناس ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون، واحد پژوهشکارخانجات مخابراتی ای
محمدعلی ترکمانی – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، نرمافزار، واحد پژوهشکارخانجات مخابرا
محمدرضا خدابخشی – مدیر پژوهش، واحد پژوهشکارخانجات مخابراتی ایران

چکیده:

با توجه به پیشرفتهای مخابرات و بازار رو به رشد اپراتورهای مخابراتی و همچنین چالشهای کمبود برق در مناطق مختلف، محققین به سمت استفاده از انرژیهای نو در سایتهای مخابراتی گرایش پیدا نمودهاند. از آنجایی که انتقال برق به راه های دور بسیارهزینه بر است، استفاده از انرژی خورشیدی و یا بادی در تغذیه سایتهای مخابراتی جادهای و روستایی مقرون به صرفه میباشد. همچنین پایان پذیر بودن و گران شدن سوختهای فسیلی و آلودهسازی محیط زیست دلیل دیگر برای استفاده از این انرژیهای پاک میباشد. استفاده از انرژی خورشیدی، بادی و هیبرید بسیار امیدوارکنندهتر از سایر انرژیها میباشد. این نوع انرژیها و به طورخاص انرژی خورشیدی سازگاری بسیار خوبی با محیط زیست دارند و تعمیرات و نگهداری بسیار زیادی نیز نمیخواهند. در این مقاله بهمنظور کاهشهزینه تامین انرژی سایتBTSدر منطقه انار تزرج کرمان به طراحی سیستم خورشیدی برای آن پرداختهایم