سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زا
حسین نوفرستی – دکترای مکانیک سنگ، دانشگاه بیرجند، معاونت پژوهشی

چکیده:

استفاده از طبقه بندی تجربی توده سنگ در بسیاری از مطالعات و طرح های عمرانی با اهداف مختلف امری رایج می باشد. یکی از مهمترین آاربردهای این رده بندیها، دسته بندی توده های سنگی برای تحلیل های پایداری توده سنگ در مناطق شیبدار، معادن و تونلها می باشد. در پروژه های مهندسی مرتبط با علم مکانیک سنگ همچون طراحی شیروانی ها، ارزیابی و تحلیل پایداری دامنه ها بعنوان یکی از مهمترین ضروریات اجرای اینگونه از سازه ها می باشد. با توجه به اهمیت هزینه های اقتصادی، لزوم طراحی زاویه شیب مناسب آه از یک سوء بتواند موجب به حداقل رسانیدن هزینه های پرت پروژه باشد و از سویی دیگر شرایط پایداری ایمن شیروانی ها را در طول عمر سازه مهیا سازد، امری ضروری و بدیهی بنظر می رسد. لذا در این بررسی به منظور تعیین زوایای شیب پله و آلی بهینه شیروانی های گردنه ثمن شاهی سعی گردیده است تا ابتدا با انجام مطالعات صحرایی بر روی ناپیوستگی های دامنه ها، رده بندی مهندسی توده سنگ های دامنه و ویژگی های مهندسی آنها تعیین، سپس با استفاده از روش های تجربی به ارزیابی مقدار زاویه شیب بهینه پرداخته شود .در نهایت بمنظور اطمینان و صحت از پایداری شیروانی های مذآور براساس زاویه شیب بدست آمده(ازروشهای تجربی) سعی شده تا با استفاده از نرم افزار های Rock Pack و Slaid مقدار ضریب اطمینان دامنه و جابجایی شیروانی های حاصل از حفاری محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.