سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر تیموریان – مربی، گروه فیزیک ، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
طاهره معینی حاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ژئوفیزیک

چکیده:

مکان ایستگاههای گرانی سنجی بطور کلی توزیع ناهمگنی را دارند که ناگزیر بصورت خطاها ی درونیابی درمحاسبه شبکه منظم از داده های گرانی ،اثر میگذارد.بعد فرکتالی ایستگاه های توزیع با استفاده از یک نقشه درونیابی شده که در یک طول موج مشخص دگرنام (الیاسینگ) شده باشد ،مشخص می شود و غالبا می تواند برای تعیین بازه شبکه بندی مطلوب مورد استفاده قرار گیرد .توزیع های ترکیبی از محل ایستگاه های گرانی در مطالعات تئوری استفاده می شود و این مورد یافت شده که برای توزیع تصادفی داده ها یک بازه از مقادیر وجود دارد که برای توزیع فضایی داده ها دارای بعد فرکتالی ۲ است،که وابسته به هندسه اقلیدوسی می باشد. کمترین م قیاس طول که در محاسبات توزیع هندسه ی اقلیدوسی می باشد ،فاصله درونیابی مطلوب است که از قضیه نمونه برداری شاننز پیروی می کند.برای ابعاد کمتر از ۲ ،بازه درونیابی مطلوب کوتاهترین طول است که در روش مقیاس بندی ،ثابت می باشد . دراین مورد میدان گرانی بدون شناخت برخی دگرنامی ها درونیابی نمی شود .بطوریکه بعد فرکتالی توزیع کلی داده ها روی تمام منطقه ی مورد مطالعه ،بازه شبکه بندی واقعی ،در برخی موارد به منظور نمایش طول موج های کوچک ممکن که در مناطق زیر زمینی چگالتر نمونه برداری شده اند ،کوچکتر خواهد بود که این ممک ن است در هر جایی تولید بی هنجاری های بدلی کند