سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فیوضی – بخش مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزوار
سیدکمال الدین موسوی مشهدی – گروه نهندسی برق-کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
جواد حدادنیا – بخش مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزوار

چکیده:

خطرات ناگهانی ناشی از عملکرد ضعیف خلبان و همینطور شرایط حاکم بر زمان و مکان مانند ارتفاع پایین وشرایط جوی، صدمات و آسیبهای غیر قابل انکار در کنترل هواپیماهای حساس نظامی – تحقیقاتی دارد، پسمحققان را برآن داشته است که بدنبال راه حلی برای این موضوع باشند. به همین منظور لزوم استفاده از هواپیماهای بدون سر نشین در عملیاتهای مهم احساس میشود. از طرفی طراحی سیستم کنترل همواره یکیاز مهمترین مسایل مورد بحث در دینامیک، اجسام پرنده است. در اینجا تلاششده است که تعیین بهینه ضرایب کنترل کنندهPID در خلبان خودکار با استفاده از الگوریتمهای تکاملی بهینه سازی بهمنظور تنظیم و کنترل ارتفاع مطلوب یک هواپیمای بدون سرنشین طراحی شود. تابع هدف مورد بررسی از ترکیب مشخصات عملکردی سیستم شامل زمان صعود، حداکثر فراجهش و زمان نشست میباشد که بطور همزمان بهینه میشوندبهینه سازی با استفاده از الگوریتمهای زیستی مانند ۲PSO3 ،GAالگوریتم بهینه سازی سیاسی اجتماعی ICA انجام میشود و در انتها منحنی پاسخ سیستم بر اساس پارامترهای بهینه شونده به روش الگوریتمهای تکاملی بهینه سازی با جوابهای حاصل از روش بهینه سازی که بر اساس قیدهای طراحی انجام شده است، مقایسهمیشوند، تا بتوان در مورد برتری و بهینه بودن سیستم پیشنهادی تصمیم گرفت.