سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین قنبرزاده – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده مهندسی- گروه مکانیک
عباس مرادی – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده مهندسی- گروه مکانیک
امین میرزاخانی نافچی – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده مهندسی- گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله به طراحی بهینه کنترلر فازی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل به منظور کنترل ارتعاشات خودرو پرداخته شده است. مدل استفاده شده در این پژوهش، مدل کامل خودرو با ۸ درجه آزادی میباشد. به منظور طراحی کنترلر فازی توابع تعلق ورودی و خروجی به صورت مثلثی در نظر گرفته شده است همچنین ورودیهای کنترلر فازی شامل جابجایی و سرعت میدان حرکت تعلیق بوده و خروجی آن نیروی حاصل از عملگر میباشد که با توجه به شرایط آنی سیستم جهت کنترل ارتعاشات خودرو از طرف کنترلر تعیین میگردد. در ادامه با استفاده از الگوریتم زنبور عسل توابع تعلق مربوط به ورودیها و خروجی کنترلر فازی به منظور بهبود عملکرد سیستم کنترلی طراحی شده، بهینهسازی میشوند. نتایج حاصل شده کارائی کنترلر فازی بهینه شده در جهت کاهش ارتعاشات منتقل شده به سیستم نسبت به سیستم فعال با کنترلر فازی بهینه نشده و همچنین سیستم غیرفعال را نشان میدهند.