سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
حمزه یزدان آفرین داورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه محقق اردبیلی
حامد شاهرخی ساردو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله هدف تعیین پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده TMD) بر اساس کمینه کردن شاخص خرابی می باشد. یکی از شاخصهایی که بر مبنای جابجایی عمل می کند شاخص رافاییل و میرRoufaiel & Meyer می باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات قبلی مقادیر بهینه پارامترهایTMD براساس کمینه کردن پارامترهایی نظیر تغییر مکان جانبی نسبی و…بدست آمده است، در این مقاله با مدلسازی دو بعدی ساختمانSAC3و قرار دادنTMD در طبقه بام، مقادیر بهینه پارامترهای این سیستم برای درصد جرمهای مختلف جهت کمینه کردن شاخص خرابی تعیین می شود. براساس نتایج بدست آمده مقدار خرابی بستگی به مقادیر پارامترهای این سیستم دارد و این سیستم در بعضی موارد باعث افزایش خرابی می شود.