سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شراره انصار – دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف این مطالعه توسعه روشی برای طراحی بهینه در مبدل های حرارتی کویل مارپیچی است. مبناای رو باراین اساس درنظرگرفتن حداکثر افت فشار مجاز سمت کویل و سمت پوسته است. حداکثر گرفتن افات فشاارهابه اندازه مقدار مجازشان به معنای حداکثر شدن ضرایب انتقال حرارت وحداقل شدن سطح مبدل حرارتی برای تبادل حرارتی مشخص است. بنابراین از مزایای این رو به دست آوردن مبادل حرارتای باا ساطح بهیناه ونداشتن حلقه های تکرار عملیات برای تغییر هندسه مبدل خواهد بود. در مدلسازی این نوع مبدل حرارتی به کمک نرم افزار فلوئنت، نیمرخ های سرعت و دما تعیای ن و نتاا یج بدسات آمده از این رو با داده های دیگر محققان دیگر و با نتایج حاصل از رو طراحی توسعه داده شاده در زم ینه ضریب انتقال حرارت داخلی، مقایسه شده است. بدین ترتیب تاثیر تغییرات فاکتورهایی نظیر قطار لولا ه و گاام کویل بر روی ضریب انتقال حرارت داخلی نیز براحتی امکان پذیر است