سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی میرزایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامحسین ریاحی دهکردی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به طور گستردهای مورد توجه قرار گرفته است.در این میان، انرژی خورشیدی به دلیل مزایای زیادی که دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جملهی این مزایا میتوان بهدسترسی دائمی، پاک بودن و رایگان بودن آن اشاره کرد. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تابش انرژی خورشیدی در موقعیت خوبی قرار گرفته است. این مقاله به مطالعه، طراحی و پیاده سازی سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه برای تامین بارهای الکتریکی مجتمع انفورماتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مجزا از شبکه میپردازد. اندازه یابی سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه، به گونه ایاست که پیاد هسازی چنین سیستمی به لحاظ اقتصادی توجیهپذیر بوده و با حداقل هزینه ممکن قابل پیادهسازی باشد. از نرمافزارHOMERبهعنوان وسیلهی بهینه سازی برای تعیین اندازه و مشخصات اجزای سیستم فتوولتاییک استفاده شده است