سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ماشاالله عرب نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علی خیرالدین – استاددانشگاه سمنان
حسین نادرپور – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

پلها از مهمترین سازه های مهندسی به شمار می روند و از آنجایی که هزینه ساخت بالایی دارند با بهینه سازی آنهامیتوان صرفه جویی قابل ملاحظه ای انجام داددرپلهای بتنی با بلندتر شدن دهانه وزن پل حاکم برطراحی می شود و تاثیر بارزنده کمرنگمی شود همچنینکاهش وزن پل تاثیر بسزایی درکاهش نیروی زلزله وارد برپل دارد دراین بهینه سازی سعی شده با ستفاده از الگوریتم ژنتیک و بادرنظرگرفتن متغیرهای گوناگون ازجمله ابعادس طح مقطع اجزای عرضه تاندونهای پیش تنیدگی و .. وزن عرشه بهینه شود طول پل و عرض عرشه به عنوان پارامترهای ثابت مساله هستند قیود مشخصه براین متغیرها براساس الزامات هندسی شرایط عملی برای ساخت ومحدودیت های آیین نامه ای می باشد قیود ضمنی برای طراحی نیز برطبق ضوابط استاندارد AASHTO فرمول بندی میشود.