سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین رحیمی – دانشیار بخش مهندسیمکانیک دانشگاه تربیت مدرس
علی اصغر نادری –
شهرزاد نوری –

چکیده:

دراین مقاله یک روش برای طراحی بهینه وزن یک ورق چند لایه کامپوزیتی با گشودگی دایروی تقویت شده که تحت بار برشی خالص در تمامی لبه ها قرارگرفته است ارائه شده است دراین روش از قیدهای : معیار خرابی تسای – هیل و بار کمانشی خطی وابسته به ورق به عنوان قیدهای طراحی در بهینه سازی استفاده شده است. تعداد لایه ها، ضخامت هرلایه، جهت گیری الیاف، لایه چینی، هندسه گشودگی و جنس ورق متغیرهای طراحی برای بهینه سایز وزن ورق هستند مسئله بانرم افزار Ansys مدلسازی می شود برای سنجش اعتبار مدل نتایج حاصل از آنالیز یک نمونه مشخص با دیگران مقایسه می شود نتایج حاکی از درستی مدل است این مدل به یک کد متصل می شود کد مذکور براساس الگوریتم ژنتیک برای کدگذاری متغیرهای طراحی و اجرای الگوریتم بهینه سازی نگارش شده است برای بهینه سازی چند طرح به عنوان ورقهای بهینه نشده بصورت تصادفی انتخاب می شوند و سپس با عملگرهای ترکیب و جهش به نسبت مساوی تکثیر می شوند و د رنهایت نتایج به وسیله نرم افزار در دو مرحله آنالیز می شوند.