سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
هادی نظرپور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

یکی از مشکلات سدهای بتنی وزنی هزینه بالای بتنریزی از نظر حجم بالای سد میباشد. جهت رسیدن به گزینه بهینه، ناچار به تعریف مسئله بهینهسازی در این مسائل خواهیم بود. بهترین ابعاد، ابعادی میباشند که با تأمین شرایطپایداری، کمترین حجم بتنریزی را دارا باشند. لذا در این تحقیق، از روش ژنتیک که جزء روشهای هوشمند میباشد، جهت تعیین ابعاد بهینه مقطع سد بتنی استفاده شده است.در بررسی قیود تنش، در این مسئله، تنش فشاری درترازهای بالاتر به دست آمده، حداکثر تنش به دست آمده در الگوریتم بهینهساز قرار داده شده و مسئله، حل شده و با نتایج مسئله در حالت بدون تحلیل تراز به تراز تنش، مقایسه شده است