سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل خلخالی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
نادر نریمان زاده – استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
علیرضا سنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بهینه سازی شکل نوک یک پرتابه در برخورد ونفوذ قائم با در نظر گرفتن کاهش سرعت و وزن پرتابه به عنوان توابع هدف متضاد است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از نرمافزار ABAQUS/Explicitمدلسازی اجزاء محدود انجام و با در نظرگرفتن ابعاد هندسی مختلف، نفوذ پرتابه بررسی و با استفاده از نتایج حاصل، جدولی از دادهها تولید میشود. در مرحله بعد از این دادههابرای آموزش و آزمایش شبکه عصبی نوعGMDH جهت دستیابی به یک مدل ریاضی برای بیان کاهش سرعت استفاده میشود. درادامه از روابط ریاضی بدست آمده، برای بهینه سازی چند هدفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک استفاده شده و منحنی پارتو برای کاهش سرعت پرتابه و وزن پرتابه به عنوان توابع هدف با عملکرد متضاد ارائه میشود. نتایج بدست آمده روابط جالب و سودمندی را در طراحی بهینه نمایش میدهد که تنها با استفاده از به کارگیری بهینه سازی چندهدفی مدل ریاضی استخراج شده از نتایج حل اجزاء محدود قابل بدست آمدن است.