سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کرمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران
احسان دریکوند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ، محمد آهور

چکیده:

متاسفانه امروزه ، شبکه های جمع آوری فاضلاب همانند سیستم های انتقال آبفقط براساسپارامترهای هیدرولیکی (کمیت) طراحی می شوند .این در حالیست که کیفیت فاضلاب تولیدی در ایجاد شرایط نامطلوب بسیار موثر است. با توجه به اینکهH2S تولیدی رابطه مستقیم با میزان BOD5 دارد هرچه زمان ماند فاضلاب در شبکه بیشتر می شود بارآلی افزایشیافته و این خود نیز مرتبط با پارامترهای هیدرولیکی است لذا می بایست بین پارامترهای هیدرولیکی و کیفی فاضلاب رابطه ای ایجاد نمود تا بهترین سیستم جهت طراحی حاصل شود.در شهرهای مناطق گرمسیری به دلیل بالا بودن درجه حرارت در طول سال واکنشهای شیمیایی سرعت بیشتری می گیرند ، میزان گازهای متصاعد شده بالاخص H2S افزایشیافته،تخریب شبکه جمع آوری فاضلاب را به همراه داشته و مشاهده می شود اکثر شبکه های جمع آوری فاضلاب پیشتر از پایان دوره طرح شرایط مطلوب را نداشته و سبب تحمیل بار مالی فراوان در تعمیر و نگهداری آنها خواهد شد که این خود با توسعه پایدار مغایرت دارد