سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره معینیحاکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان، همدان، ایرا
اصغر تیموریان مطلق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهمترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه اندازه گیری شده و با تفسیر نتایج حاصله، شرایط زیر زمینی استنتاج میگردد. در پی جویی و اکتشاف منابع هیدروکربوری مناطق نفت خیز از گرانیسنجی برای شناسایی مقدماتی استفاده می شود. متداول ترین روش برای این کار مقایسه میان مقدار مشاهده شده و مقدار تئوری نیروی گرانی در نقاط مختلف منطقه مورد کاوش است. شبکه های ژئودزی، به دلیل وسعت منطقه، شکل وکرویت زمین در وضع اندازه گیری ها دخالت می کند. در این شبکه ها دقت های زیاد مورد نظر است. بطور کلی مکان ایستگاههای گرانی سنجی توزیع ناهمگنی را دارند که ناگزیر بصورت خطاهای درونیابی در محاسبه شبکه منظم از داده های گرانی، اثر میگذارد. بنابراین مرحله برنامه ریزی و به طور ویژه طراحی شبکه، هم برای به دست آوردن تعداد نقاطداده کافی با حداقل هزینه و هم به منظور اجتناب از مشکلات مربوط به نمونه برداری بسیار با اهمیت میگردد. با توجه به اینکه تفکیک داده های گرانی از مسایل مهم تفسیر کیفی می باشد. استفاده از تکنیک های جدیدتر ضرورت دارد. در اینمقاله منطقه دهنو و منطقه رازک واقع در فارس جنوبی توسط تکنیک فرکتالی شمارش جعبه ای مورد بررسی قرار میگیردونقشه های بی هنجاری منطقه با استفاده از آنالیز فرکتالی تهیه می شود. ساختمان زمین شناسی منطقه با تفکیک بالایی مشخص میگردد. لازم به ذکر است که اگر چه روش فرکتال در تفسیر داده های ژئوشیمیایی چنگ ( ۱۹۹۹ ) مورداستفاده قرار گرفته است ولی سابقه استفاده از این روش در تفکیک داده های گرانی طولانی نیست. ( تورارینسون و ( مگنسون( ۱۹۹۰