سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی پورتقی – کارشناس ارشد عمران- سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل، ایرا
سیدمحمد سیدپور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده:

در این تحقیق طراحی بهینه سدهای وزنی بتنی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی بررسی می شود. سد وزنی به صورت یک سازه دوبعدی (تنش مسطحه) با رفتار خطی که در معرض شتاب افقی زلزله قرار گرفته است شبیهسازی می شود. در بهینه سازی، متغیرهای طراحی شامل پارامترهای هندسی سد وزنی می باشند. قیود طراحی شامل محدودیت هایی برروی تنشهای اصلی در بدنه سد می باشند. همچنین تعدادی قیود معماری و پایداری سد نیز درنظرگرفته می شوند. تابع هدف در مساله بهینه سازی سد وزنی حجم بتن ریزی سد است که باید حداقل شود. بهینه سازی با استفاده از الگوریتم تقریبسازی تصادفی مبتنی برآشفتهسازی همزمان(SPSA) انجام می شود. در همین راستا سد واقعی پاین فلت مورد بررسی قرار گرفته که نتایج بدست آمده، توانمند بودن این روش در طراحی بهینهسدهای وزنی بتنی را اثبات می نمایند.