سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ترنم پرهیزکار –
هامون جعفریان –
یاسر کیالاشکی –

چکیده:

استفاده از سایبان خورشیدی متحرک نقش مهمی در کاهش تقاضای انرژی دارد، ترکیب سیستم روشنایی هوشمند با سایبان متحرک و استفاده از سلول های خورشیدی در سایبان می تواند کاهش بیشتری در تقاضای انرژی ایجاد کند. در این مطالعه، سه طرح سایبان و دو سیستم روشنایی هوشمند (تدریجی، روشن-خاموش) و گزینه استفاده از سلول های خورشیدی در سایبان که در کل ۱۲ حالت را ایجاد می کنند، بررسی شده اند و بهترین ترکیب از نظر میزان صرفه جویی انرژی الکتریکی و مدت بازگشت سرمایه به دست آمده است. در هر یک از ترکیب های فوق جهت محاسبه میزان صرفه-جویی انرژی مصرفی، شبیه سازی های ساعتی برای محاسبه میزان روشنایی، برق تولیدی (در صورت استفاده از سلول-های خورشیدی)، میزان حرارت ناشی از تابش به داخل اتاق انجام شده است. نتایج بررسی نشان داد با استفاده از ترکیب سیستم روشنایی هوشمند تدریجی و سلول های خورشیدی در طرح شماره۲ بیشترین صرفه جویی و کمترین مدت زمان بازگشت سرمایه حاصل می شود.