سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس نوبختی – استادیار و عضو هیئت علمی ، مرکز ملی اقیانوس شناسی
میلاد نور آبادی – دانشجوی کارشناسارشد مهندسی مواد مرکب ( طراحی سازه)، مرکز تحقیقات کامپ
مسلم نجفی – کارشناسارشد مهندسی مکانیک ( طراحی کاربردی)، سازمان صنایع دریایی

چکیده:

هدف از این مقاله طراحی بهینه سازه کامپوزیتی هاورکرافت دو نفره تحت بارهای اسلمینگ به روش اجزای محدود می باشد. بطور کلی دو پارامتر استحکام و وزن لازمه طراحی بهینه سازه م یباشند. در ابتدا طراحی سازه کامپوزیتی هاورکرافت بصورت ساختار ساندویچی و با استفاده از المان پوسته S4R در نرم افزار ABAQUS ایجاد شده است. در طراحی ساندویچ پانل بدنه و کف به ترتیب از فوم و ساختار کنگره دار به عنوان هسته استفاده شده است. سپس بارهای اسلمینگ و موقعیت اعمال آن ها از MARIC استخراج شده است. در ادامه سازه هاورکرافت تحت دو نوع بار وارده به مرکز ثقل و بطور همزمان به سینه و پاشنه و همچنین با دو هسته بالسا و فوم در ساختار ساندویچی بدنه بطور مجزا مورد تحلیل اجزای محدود قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استفاده از بالسا به عنوان هسته ساندویچ پانل در ساختار بدنه باعث افزایش حداقل ۰٫۲۴ درصدی استحکام سازه هاورکرافت م یگردد. همچنین باعث افزایش ۱% درصدی وزن سازه نسبت به ساختار ساندویچی با هسته فوم می شود.