سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی کاوه – استاددانشگاه علم وصنعت ایران
احسان افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

پوشش دهانه های بزرگ با حداقل ستونهای میانی همیشه مساله مورد توجه مهندسان بوده است یکی ازانواع سازه هایی که بدینمنظور می تواند پیشنهاد شود گنبدها هستند که علاوه براقتصادی بودن از لحاظ معماری نیز زیبایی خاصی دارند دراین مقاله تعیین سطح مقطع برای اعضای گنبد به منظور بهینه شدن وزن سازه با استفاده از الگوریتم انفجار بزرگ صورت میگیرد ضوابط طراحی براساس آیین نامه lrfd-AISC درنظرگرفته شده است همچنین انتخاب سطح مقطع برای اعضای گنبد از مجموعه مقادیر مجاز این آیین نامه انجام میگیرد بارگذاری برروی گنبد نیز بصورت بارهای افقی درنظر گرفته میشود.