سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – استادیار دانشگاه کردستان
مجتبی فریدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران

چکیده:

باتوجه به اهمیت سازه های بتنی و استفاده ازدیواربرشی دراین سازه ها درتحقیق حاضر یک روش بهینه سازی برای طراحی دیواربرشی توسعه داده می شود به این منظور ضخامت دیوار طول دیوار قطرآرماتورهای خمشی و برشی و فواصل آرماتورها از یکدیگر به عنوان متغیرهای طراحی دیوار درنظر گرفته می شود تابع هدف مجموع هزینه های بتن ریزی و آمارتورگذاری می باشد که باید حداقل گردد پس از فرمول بندی طراحی دیوار درقالب یک مساله بهینه سازی از روش برنامه ریزی درجه دوم sqp براساس ضوابط مبحث نه برای یافتن طرح بهینه استفاده میگردد.