سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شجاعی – استادیار، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمد ارجمند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کر
نوید ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

بهینهسازی نقش مهمی در حل بسیاری از مسائل دنیای امروز دارد که از آن جمله، می توان به مباحث موجود در مهندسی سازه اشاره کرد. به همین جهت با رشد و توسعه علم کامپیوتر روشهای بهینهسازی فراوانی ابداع گردیده است. روشهای معمول برای بهینهسازی روشهای مبتنی برگرادیان و روشهای غیرگرادیانی میباشد. الگوریتم جامعه پرندگان یک روش غیر گرادیانی مبتنی بر هوش دسته جمعی است. این روش با تولید جوابهای اولیه تصادفی و بهبود آنها در طول فرایند بهینهسازی به جستجوی جواب بهینه کلی میپردازد. روش مجانبهای متحرک یک روش مبتنی بر گرادیان میباشد که با شروع از یک نقطه به پیدا کردن جواب بهینه با استفاده از اطلاعات گرادیان میپردازد. در این مقاله جهت بهینه – سازی وزن خرپا، متغیرهای مختلط یعنی سطح مقطع اعضا به عنوان متغیر گسسته و موقعیت مکانی گرههای خرپا به عنوان متغیر پیوسته طراحی، انتخاب شده است به طوری که قیود مورد نظرمان، محدودیت تنشها، محدودیت تغییرمکانها اقناع شدهاند. بهینهسازی سطح مقطع اعضا توسط الگوریتم جامعه پرندگان اصلاح شده و بهینهسازی موقعیت گرهها توسط روش مجانبهای متحرک صورت گرفته است. برای بهینهسازی همزمان اندازه و شکل خرپا، این دو روش به صورت ترکیبی بکارگرفته شدهاند که نتایج بدست آمده در این تحقیق در مقایسه با سایر منابع از کیفیت مناسبتری برخوردار میباشد.