سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس افشار – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعتایران
محمدجواد امامی اسکاردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایشسازههای هیدرولیکی، دانشگاه

چکیده:

در این مقاله یکساز و کار اجرایی در کنترل و کاهش بهینه بار آلودگی غیرنقطهای در حوضههای آبریز ارائه شده است. کنترل آلودگی ورسوب در حوضههای آبریز ناشی از سیلابها و روانابها از مهمترین مسائل پیشروی محققین میباشد. از کاراترین ابزار در کنترل رسوب حاصل از روانابها در یک حوضه آبریز استفاده از حوضچههای بازداشت است. طراحی حوضچههای بازداشت اغلب جداگانه انجام شده و هریکاز آنان مستقل از دیگری و برای کنترل رسوبات و سیلابدر زیر حوضه مربوط به خویشطراحی میشوند. از جمله تبعاتمنفی این شکل از طراحی تاثیر منفی این حوضچهها بر یکدیگر و افزایش هزینههای ساخت آنان است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینهساز جامعه مورچگان دو هدفه و برنامه شبیهساز سواتSWAT) اقدام به طراحی همزمان و بهینه حوضچههای بازداشتدر یکحوضهآبریز کردهایم.