سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
زهرا رحیمی نژاد – کارشناس ارشد سازه های آبی
هدایت فهمی – استادیار دانشکده مهندسی آب شهید عباسپور وزارت نیرو

چکیده:

سیلاب یکی از بلایای طبیعی است که موجب خسارتهای فراوانی میشود. رودخانه خبر بافت )استان کرمان(، با توجه به گسترش و توسعه روستاهای حاشیه آن و تجاوز به حریم رودخانه، سالیان تمادی است که در اثر سیلاب خسارات مالی فراوانی به ساکنین اطراف و زمینهای کشاورزی و باغات حاشیه آن وارد می آورد. برای بررسی وضعیت جریان در رودخانه خبر، رفتار آن توسط مدل HEC-RAS شبیهسازی شد و براساس نتایج حاصل از آن اقدام بهطرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه اقدام شد. روشهای مختلفی برای ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانهها ارائه گردیده است. در این تحقیق ابتدا دیوارهسازی سواحل رودخانه بررسی گردید، اما به علت شیب و سرعت زیادآب، و در نتیجه افزایش عمق آبشویی، عمق پی دیوارهها زیاد میشود که هزینه اجرای آن را افزایش میدهد. لذا برایکاهش هزینه ها استفاده همزمان دیواره ساحلی و بندهای متوالی بررسی گردید. با احداث این بندها شیب سطح آب و سرعت جریان کاهش یافته و نتیجتا عمق آبشویی نیز کم می شود، بدین ترتیب مجموع هزینه های بکار رفته کاهشچشمگیری داشته است.