سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشید کی نیا – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- بخش مهندسی برق- کرمان- ا
منصور زینلی کرمانی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
ابراهیم شاهسون – استاد دانشگاه آزاد اسلامی- بخش مهندسی برق- نی ریز – ایران

چکیده:

با توجه به تاثیرات منفی سوختهای فسیلی بر طبیعت استفاده از انرژیهای تجدید پذیر برای تامین توان توجیه پذیر میباشد.امروزه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر به طورگستردهای مورد توجه قرار گرفته است. در میان انرژیها، انرژی خورشیدی و بادی به دلیل مزایای زیادی که دارد از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. از جملهی این مزایا می- توان به دسترسی دائمی، پاک بودن و رایگان بودن آنها اشاره کرد. این مقاله به مطالعه و طراحی سیستم ترکیبی بادی – خورشیدی مستقل از شبکه، برای تامین بارهای الکتریکی مورد نظر به صورت مجزا از شبکه میپردازد. پروفایل روزانهی مصرف انرژی بار مشخص است. سیستم ترکیبی مستقل از شبکه، به طور بهینه اندازهیابی میشود تا پیاده سازی چنین سیستمیبه لحاظ اقتصادی توجیهپذیر بوده و با حداقل هزینه ممکن قابل پیادهسازی باشد. از نرمافزارHOMERبهعنوان ابزار بهینهسازی برای تعیین اندازه و نیز مشخصات اجزای سیستم ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که اندازهیابی این سیستم به اطلاعات بار، اطلاعات تابش منبع خورشیدی، سرعت وزش باد و هزینه سرمایهگذاری اجزای سیستم بستگی دارد. همچنین استفاده از این سیستم با در نظر گرفتن کاهش قیمت این نوع سیستمها و افزایش کارایی و قابلیت اطمینان آن ها بسیار به صرفه و اقتصادی است و راه حل مناسبی برای تامین برق در شرایط کنونی حقیقی شدن هزینههای برق میباشد، چرا که امکان استفاده از اینگونه سیستم ها را فراهم ساخته است