سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قلی زاده – شرکت مهندسین مشاورتوس اشتات
مهرداد حجت – شرکت مهندسین مشاورتوس اشتات

چکیده:

امروزه باتوجه به گسترش سیستم های قدرت انجام تحلیل های پیشرفته نرم افزاری درحوزه مطالعات سیستم های قدرت ازاهمیت بسزایی برخورداراست.نرم افزارهای گوناگونی مانندDIGSILENT جهت مدلسازی شبکه وانجام آنالیزهای پایه ونرم افزارMATLAB جهت انجام انواع تحلیل های ریاضی وجوددارند. هریک ازنرم افزارDIGSILENT و MATLAB دارای قابلیت های بسیاری درحوزه کاربردی خودهستندکه آنها رانسبت به دیگرنرم افزارهای مشابه متمایزمی سازد.درکناربسیاری ازمزایای غیرقابل انکارنرم افزارDIGSILENT به دلیل عدم پوشش برخی ازآنالیزهای پیشرفته ریاضی درآن این نرم افزاربه مانندبسیاری نرم افزارهای محاسباتی سیستم های قدرت دارای انعطاف پذیری لازم جهت حل مسائل مختلف درحوزه مطالعات الکتریکی بااستفاده ازتحلیل های پیشرفته ریاضی نمی باشدازسوی دیگرجهت انجام مطالعات گوناگون بروی شبکه های الکتریکی به وسیله نرم افزارMATLAB نیازبه ملسازی مجددشبکه برروی این نرم افزاروصرف زمان جهت انجام این امراست.یکی ازقابلیت هاونقاط قوت نرم افزارDIGSILENT زبان برنامه نویسی خاص آن باعنوان DPL می باشدکه این نرم افزارنسبت ه دیگرنرم افزارهای تحلیل سیستمهای الکتریکی متمایزمی باشد.دراین مقاله باطراحی یک برنامه واسط بااستفاده اززبانهای برنامه نویسی DPL وMATLAB به عنوا رابط نرم افزای ابزاری قوی به عنوا پل ارتباطی جهت تبادل ارتباطات بین نرمافزارهای DIGSILENT و MATLAB وانجام انواع تحلیلهای به صورت الکترکی به صورت همزمان توسط آنهاتهیه گردیده است.بااستفاده ازاین رابط نرم افزاری انعطاف پذیری لازم جهت انجام انواع تحلیلها بروری سیستم های قدرت الکترییکی دراختیارکاربرقرارخواهدگرفت.جهت بررسی سیستم ایجادشده به عنوان نمونه مسئله خازن گذاری بهینه به روش الگوریتم ژنتیک برروی یک فیدرواقعلی موردتحلیل قرارگرفته است.