سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

امیر تربتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
احمد نورنگ – استادیار دانشگاه امام حسین ع
محمدعلی ارسنجانی – دانشجوی کارشناس یارشد

چکیده:

امروزه سازمان ها به جای اینکه مجبور باشند درتمامی زمینه ها بهترین عملکرد را داشته باشند می توانند از توانمندی های محوری سایر سازمان ها به منظور بهینه سازی قابلیت ها و افزایش اثربخیش یکدیگر بهره گرفته وس طح رضایت مشتریان خود را ارتقا دهند این مشارکت نیازمند نقشه راهی برای همسوسازی وجهت دهی اهداف اجزای زنجیره دریک راستای مشترک و یک نظام مدیریت عملکرد دقیق می باشد نظام مدیریت عملکرد باید توسعهمتوازن درسازمان را تسهیل نموده ودرکنار پرداختن به سنجه های مالی از قدرت بازتاب مشخصه های مزیت ساز درمحیط های تجاری نوین نیز برخوردار بوده و مقولاتی همچون توسعه نیروی انسانی خلق دانش نوآوری توسعه و ارتقای فرایند ها را نیز مدنظر قرار دهد مهمتر از آن سیستم مدیریت عملکرد باید با چشم اندازها و راهبردها درپیوند بوده و اهدافی که باعث تحقق ان ها می شود را تعیین کرده و روابط بین این اهداف را نیز مشخص کند قابلیت هایه کارت امتیازی متوازن درپوشش موارد یاد شده سبب گردیده به رویکردی محبوب مبدل شود.