سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حسین زاده – اعضا هیأت علمی گروه بانکداری و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تر
سیدمحمد تفرشی –

چکیده:

رفتار شهروندی سازمانی ۳ به عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید در رفتار سازمانی مطرح شده است. اگرچه ابراز رفتار شهروندی سازمانی جزء وظایف و انتظارات رسمی یک شاغل در سازمان نیست اما انجام آن از سوی کارکنان برای مدیریت آن مجموعه با ارزش است. این موضوع در خصوص شاغلین حوزه بهداشت و درمان که با سلامتی و نجات جان بیماران سروکار دارند نقش به سزایی دارد. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع و تأثیر متغیرهای مهم رفتار سازمانی از جمله رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران در دو بیمارستان دولتی شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی می پردازد. به همین منظور ۱۷۰ پرستار از این دو بیمارستان دولتی از طریق نمونه گبری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ای جهت بررسی متغیرهای مورد مطالعه بین آنها توزیع و نتایج از طریق آزمون رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمام متغیرهای مستقلدر این تحقیق بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارند.