سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

باقر ارایش – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ای
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگوی مشارکت های مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام می باشد .تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی ارتباطی می باشد .جامعه آماری شامل دو گروه کارشناسان و مدیران منابع طبیعی و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی هستند .حجم نمونه جامعه بهره برداران به کمک فرمول کوکران ۳۱۷ نفر و برای جامعه کارشناسان ۵۶ نفر محاسبه شده است.روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع روش های نمونه گیری طبقه ای،خوشه ای چ ند مرحله ای برای جامعه بهره برداران و نمونه گیری تصادفی ساده برای جامعه کارشناسان می باشد . ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که از لحاظ روایی بر اساس نظرات متخصصان و از نظر پایایی نیز با اجرای آزمایش آن انجام شده و مقدار آلفای آن ۸۸ %محاسبه شده است .برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماریspss نسخه ۱۵ استفاده شده است .در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از ضرایب همبستگی،رگرسیون چند متغیره،تحلیل مسیر،آزمون کروسکال والیس و تحلیل عاملی استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که در جام عه آماری کارشناسان و مدیران از بین ۷متغیر عوامل سیاسی،اجتماعی – فرهنگی،اقتصادی،روان شناختی،قابلیت های مروجین منابع طبیعی،محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و برنامه ریزی ترویجی،فقط عوامل اجتماعی – فرهنگی بر متغیر وابسته مشارکت مردم نقش داشته اند .نتایج تحقی ق در جامعه آماری بهره برداران نشان داد که بین سطح مشارکت مردم در گروه های سنی مختلف و نیز نوع مالکیت آنها در زمینه حفظ،احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی اختلاف معنی داری وجود ندارد . در حالیکه سطح تحصیلات بهره برداران،میزان استفاده از رسانه های ارتباطی ،اعتماد بهره برداران به مجریان طرح های منابع طبیعی،مشورت با بهره برداران قبل از اجرای طرح ها،تعداد دام،نوع شغل،عضویت بهره برداران در نهادها و سازمان های مردمی،منزلت اجتماعی بهره برداران،ویژگیهای فرهنگی بهره برداران،توجه به علائق و نیازهای بهره برداران،تمای ل بهره برداران به مشارکت،میزان دانش فنی بهره برداران،وضعیت موجود برنامه های ترویج منابع طبیعی،حمایت های سیاسی و قانونی از بهره برداران، میزان تسهیلات دریافتی بهره برداران، سازماندهی همیاران طبیعت نقش معنی داری بر مشارکت مردم در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده داشته اند