سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عبدالرسول قاسمی – دکترای اقتصاد – عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
علی اکبر بقایی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی – دانشگاه علامه طباطبائی / کارشناس ارشد عمر

چکیده:

شاید بتوان انتخاب را اساسی ترین مسأله ی بشر امروز نامید. چرا که از سویی، گزینه های متنوع و متعدد، و از سویی،معیارهای متکثر، در دامنه ای وسیع و با طیفی گسترده ، پیچیدگی انتخاب را نسبت به اعصار قبل، دوچندان کرد ه است. در این بین، تصمیم گیران و مدیران ارشد، که مدام در معرض انتخاب قرار دارند، و در هر تصمیم باید برآیند نظرات کارشناسان و مدیران مجموعه ی خود را لحاظ نمایند، با مسأله ای به مراتب پیچیده تر از یک انتخاب عادی مواجه اند. و برایاتخاذ تصمیمی قابل دفاع، ضروری است که با به کارگیری تکنی کهایی مناسب، تجمیع نظرات خبرگان و نخبگانحوز هی مأموریتی خود را به دست آورند. حال اگر پیچیدگی های ذاتی یک مسأله، با ابهامات و ایهامات معمولِ انتخاب عجین شود، تصمیم گیری را واقعاً بغرنج و طاقت فرسا می نماید. مبحث ترافیک و حمل و نقل شهری که به زعم بسیاری از کارشناسان،مشکل شماره ی یک تمام کلا نشهرهاست، در ترکیب با مسأل های دیگر تحت عنوان بودج هریزی، که بدون شک از مهم ترین و حساس ترین لای ههای مدیریت و برنام هریزی یک سیستم است، نمونه ای شاخص از مسائل واقعاً پیچیده را م یسازد، کهتصمیم گیری در آن، مشک لتر از آن است که با محاسبات ساد هی ذهنی و حتی تکنی کهای قدیمی، بتوان به نتیجه ای صائب رسید. به هر تقدیر، اهمیت اتخاذ تصمیمات درست در این حوزه و تأثیرات محسوس آن بر آرامش و آسایش شهروندان، نگاهی دقیق به مقوله ی ترافیک و بودج هریزی، و نیز، کنکاش در تکنیک های جدید تصمی مگیری، از ضروری ترین فعالیت هایپژوهشی برای کلا نشهرها و حتی شهرهای کوچک تر است. این پژوهش، مبتنی بر مطالعات ترافیکی و بودجه ریزی، به طراحی الگویی نظام مند جهت تعیین اولویت های تخصیص منابع مالی در سیستم های حمل و نقل شهری پرداخته است. این مدل قابلیت استفاده در تمام کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور را دارا م یباشد و محققین می توانند با استفاده از پرسشنام هیتدوین شده در این پژوهش و توزیع مناسب بین کارشناسان، مدیران و خبرگان حوزه ی حمل و نقل، نتایج قابل اعتنایی را بابه کارگیری تکنیکفرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP) برای کلان شهر مورد نظر خود استخراج نمایند.