سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آیدا اسدی صومعه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس،تهر
غلامعلی منتظر – دانشیار مهندسی فناوری اطلاعات،گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه ت
محمد علی باقری – دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شناسایی حالتهای چهره و به دنبال آن تشخیص عواطف کاربر نقش مهمی در اثربخشی و افزایش کارایی استفاده از فّناوریهای نو ین رایانهای دارد و امروزه بخش مهمی از حوزه علم تعامل انسان-رایانه را شکل داده است. درک عواطف به روشها ی مختلف ی صورت میگیرد که شناسایی حالتهای چهره از دقیقترین روشهای آن است. هدف از این مقاله ارائه روشی نوین بر ای شناسا یی حالتها ی چهره با استفاده از دوربین وبی متصل به یک رایانه است. برای تشخیص حالتهای مختلف ابتدا خصیصههای کلیدی استخراج و سپس از رویکرد دستهبندی براساس حداقل فاصله برای شناسایی حالتها استفاده شده است. مجموعههای فازی شهودی با در نظر گرفتن دو درجه عضویت وعدم عضویت روش مناسبی را برای مواجهه با فضای عدم قطعیت حاکم بر مسئله پیشنهاد میکند. رویکرد دستهبندی استفاده شده در این مسئله مبتنی بر حداقل فاصله بین دو مجموعه فازی شهودی است. نتایج این پژوهش عملکرد بهتر مجموعههای فازی شهودی را نسبت به مجموعههای فازی معمولی در تشخیص حالتهای چهره نشان میدهد.