سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور شیخان – دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علیرضا خداکرمی – دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله دیدگاههای مختلفی در رابطه با بازرسی بصری و خودکار مدارهای چاپی ارائه شده است .دراین زمینه الگوریت م ها و تکنی ک های زیادی برای بازرسی خودکار بردهای مدار چاپی مورد آزمایش قرار گرفته است. یک درخت طبق ه بندی نیز برای این الگوریت م ها ارائه شده و این الگوریت م ها مطابق با این طبق ه بندی، دسته بندی شده اند. درعملکرد بازرسی بردهای مدارچاپی معمولا عمل تفاضل تصاویر همانند دیگر روشهای پردازش تصویر به کار میرو د . در این مقاله یک الگوریتم جدید و معما ری سیستمی آن ارائه شده است که تفاضل تصاویری را که به شک ل کدRLE در آمد ه اند، محاسبه م ی کند. تاثیر این عملکرد به طور گسترد ه ای سیست م های بازرسی ر ا بهینه سازی می نماید. نتایج این پژوهش نشان م ی دهد پیچیدگی زمانی الگوریتم موازی برای تصاویر با شباهت زیاد مقدار ناچیزی خواهد بود.