سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد وصالی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشی نهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
سیدمحمدحسن کماری زاده – دانشیار گروه مکانیک ماشی نهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

سیب زمینی از جمله محصولاتی که در دنیا و ایران به وفور کشت می شود، اما به علت ردیفی کشت شدن این محصول در معرض تهاجم علف های هرز قرار می گیرد. در این تحقیق از ماشین بینایی برای استفاده مؤثر از سمومانتخابی، استفاده شده است. حدود ۲۵۰ تصویر از مزارع سیب زمینی شهرستان قروه در شر ایط کاملاً واقعی گرفته شد. تصاویر در شرایط مختلف نوری از ساعات اولیه صبح تا عصر در هوای ابری و آفتابی گرفته شد ند. در شرایطواقعی به دلیل هم پوشانی و سایه اندازی گیاهان از پارامتر های مورفولوژیکی به سختی می توان استفاده کرد. در روشی که برای جداسازی علف های هرز از سیب زمینی استفاده شد، مؤلفه های اصلی رنگ هر کدام از گیاهان استخراج شدو برای جداسازی توسط آنالیز تشخیصی روابط بین این مؤلفه های اصلی رنگ برای تعیین تابع تشخیص تخمین زده شد. در دو حالت طبقه بندی صورت گرفت در حالت اول که طبقه بندی بین گیاه سیب زمینی و مجموعه ی عل فهای هرز صورت گرفت ( ۲ گروه)، نرخ طبقه بندی صحیح برابر۵۴٫۷۳%و در حالت دوم که بین گیاه سیب زمینی و گروه های جداگان هی علف های هرز ( ۶ گروه) در حدود ۸۷ % بود