سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباس ابره دری – کارشناس مهندسی صنایع
محمدرضا اخلاقی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

کارکنان به عنوان اصلی ترین منابع دراختیار هرسازمان ومهمترین سرمایه های هرمجموعه همواره از جایگاه ویژه ای دربرنامه ریزی ها و تحلیل های سازمانی برخوردار می باشند یکی از ویژگیهای سامان های موفق و پیشرو استفاده بهینه از کلیه منابع دراختیار و درراس آنها منابع انسانی خود می باشد استفاده بهینه و کارامد ازمنابع نیز زمانی محقق خواهد گردید که دریک مکانیزم منطقی عملکرد هر یک ازکارکنان متناسب با ماموریت سازمانیشان مورد ارزیابی دوره ای قرارگرفته ودرقالب چرخه بهبود مستمر PDCA ضمن اخذ بازخورد اجرای سیستم و مشخص نمودن فرصتهای بهبود و رفع نواقص و مغایرت ها جهت گیری سازمان به سمت یک سازمان الگو و پیشرو شکل گیرد. از سال ۱۳۸۸ و پیروس احساس نیاز درسازمان پروژه ای درخصوص تدوین سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان درحوزه مدیریت کیفیت معاونت تولید شرکت ایران خودرو تعریف گردید پیروس بررسی های آکادمیک و مطالعات میدانی چندماهه سیستم ی طراحی گردید تا براساس آن به صورت ماهیانه نتایج عملکرد کارکنان درحوزه های کاری تحت پوشش مدیریت کیفیت برمبنای شاخصهای مختلف ارزیابی و ضمن اطلاع رسانی به کارکنان توزیع بخشی از حقوق و مزایا نیز براساس همینسیستم صورت پذیرد.