سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهراب پاکدل بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی صفائی – کارشناس ارشد تحقیق و توسعه، مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگ
محسن اصفهانیان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامحسن پایگانه – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله ایدهی بازیابی و ذخیره انرژی ترمزی و استفادهی مجدد آن هنگام شتابگیری برای کامیون خدمات شهری ارائه شدهاست. در مرحلهی اول، سیکل رانندگی یک خودروی خدمات شهری در شهرتهران استخراج شدهاست. در مرحلهی بعد، قوای محرکه هیبرید هیدرولیک با هدف بازیابی بیشترین انرژی جنبشی خودرو در حین ترمزگیری طراحی شدهاست. در این قسمت یک استراتژی کنترل قانونمند غیرفازی برای مدیریت انرژی مجموعهی هیبرید بکاررفتهاست. پس از طراحی سیستم، کامیون اکسور ۱۸۲۸ به عنوان کامیون پایه و همچنین المانهای سیستم محرکهی هیبرید هیدرولیک در نرم افزارMATLAB/Simulink مدلسازی شدهاند.در قسمت پایانی، کنترلر فازی بهعنوان استراتژی کنترل مجموعهی هیبرید طراحی و مدلسازی شدهاست. پس از پایان قسمتهای طراحی سیستم و مدلسازی، مدل با هدف ارزیابی طراحیهایصورتگرفته، شبیهسازی شدهاست. نتایج حاصل از شیبهسازی مدل کامیون در سیکل رانندگی استخراج شده نشان می دهد که مصرف سوخت کامیون پایه با استفاده از سیستم محرکهی هیبرید ۱۳ درصد کاهش مییابد. بعلاوه، کنترلر فازی طراحیشده، این مقدار را بهبود میبخشد